Національна програма 2012 р.

Одним з головних напрямків діяльності Українського фонду підтримки підприємництва є впровадження заходів щодо реалізації Національ­ної програми сприяння розвитку малого підпри­ємництва в Україні.

Виходячи з важливого значення розвитку ма­лого підприємництва для економіки України, Верхов­ною Радою України було прийнято Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», вона є комплексом взаємопов’язаних та хронологічно узгоджених заходів, спрямованих на реалізацію дер­жавної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва

Метою Національної програми та заходів що­до її реалізації є створення належних умов для реаліза­ції конституційного права на підприємницьку діяль­ність, а також підвищення добробуту громадян Укра­їни шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

План заходiв з виконання у 2012 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.